Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

www.merchband.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) pro online objednávku a nákup zboží na stránkách www.merchband.cz

Níže bychom Vám chtěli představit naše Všeobecné obchodní podmínky, které se vztahují na všechny služby poskytované prostřednictvím Zalando.cz.

Nabídky na našich internetových stránkách www.merchband.cz se orientují výhradně na spotřebitele, kteří sjednají koupi za účelem, který nemůže být přičten ani jejich komerční, ani profesní činnosti.

Stránky www.merchband.cz, Vám nabízí zážitek z nakupování a doplňkových služeb, který je šitý na míru Vašim zájmům a potřebám. 

Na www.merchband.cz prodáváme zboží Post-it a jiné.  

1.     Uzavření smlouvy a doručování zboží

1.1. Podáním objednávky prohlašujete, že jednáte výhradně pro soukromé účely.
1.2 Objednáním zboží na stránce www.merchband.cz  projevujete vůli uzavřít kupní smlouvu (dále jen „Smlouvu“) mezi vámi a Avanti Ceramics s.r.o. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavírané Smlouvy. Smlouva a VOP se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „Občanský zákoník“).
1.3 Kliknutím na „Koupit“ činíte závaznou objednávku zboží, které se nachází v nákupním košíku. Bezprostředně poté, co tímto způsobem odešlete objednávku, vám na vámi sdělenou adresu zašleme potvrzovací email. Jakmile tento potvrzovací email obdržíte, znamená to, že jsme společně uzavřeli Smlouvu, užití ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje.   Myslete prosím na to, že rezervované zboží, tedy zboží, za které platíte bankovním převodem, bude vypraveno bezprostředně poté, co obdržíme vaši platbu za zboží a za případné náklady za poštovné. Zaplaťte za něj prosím bez zbytečného odkladu, poté co obdržíte potvrzovací email, nejpozději však do 7 dní.
1.4 Vyjadřujete svůj souhlas s postoupením nároků prodejce na úhradu kupní ceny třetím stranám, zejména pak společnosti Avanti Ceramics s.r.o.

1.5 Jestliže třetí strana, dodavatel, od kterého objednáváme zboží, nesplní svojí povinnost dodat nám objednané zboží na sklad včas, nebo nám dodat správné zboží, přestože z naší strany nedošlo při objednávce k pochybení, nejsme povinni vaši objednávku dodat. Neexistuje tedy právní nárok na zboží, které z výše uvedeného důvodu nemáme možnost řádně a včas zajistit od třetí strany; tato výjimka platí i případě, že Smlouva byla uzavřena, a obdrželi jste od nás potvrzovací email. Jestliže tato situace nastane, neprodleně vás o ní budeme informovat. To však platí pouze v případě, že jsme na sebe výslovně nevzali riziko dané zboží zajistit.
1.6 Nebereme na sebe odpovědnost zajistit zboží, které bychom museli zajistit u třetí strany. Toto se týká rovněž zboží, které má povahu zastupitelné věci (věcí, jejichž vlastnosti jsou dány obecným popisem). Jsme povinni vám doručit pouze zboží, které je aktuálně na skladě, nebo na skladě našich dodavatelů. Zboží doručujeme pouze po České republice, přičemž dobou doručení se myslí doba doručení v pracovních dnech, do doby doručení se tedy nezapočítává sobota, neděle a dny pracovního klidu
1.7 O předpokládané době doručení budete informováni vždy na konkrétní stránce zboží a před učiněním své objednávky.
1.8 Vyhrazujeme si právo nepřijmout objednávku nebo objednávku zrušit, bude-li zadána pomocí softwaru, robotu, web crawleru nebo spideru nebo jakéhokoliv jiného automatizovaného systému či za použití skriptů a jakýchkoliv jiných služeb třetích subjektů využitých k zadání objednávky vaším jménem.

2.     Cena zboží, dopravy a expresní doručení

2.1. Cenou zboží se rozumí cena zboží v nabídce na internetových stránkách v čase, kdy nám vaše objednávka byla zaslána. Vystavené ceny zahrnují daň z přidané hodnoty a případné další daně a poplatky dle platné legislativy. Vlastnictví zboží na vás přechází, jakmile zaplatíte plnou cenu potvrzené objednávky.
2.2. Pro objednávky v hodnotě 999 Kč nebo vyšší je doprava zdarma. U objednávek v hodnotě nižší než 999 Kč bude účtován poplatek za doručení ve výši 29 Kč včetně DPH. Poplatek se vztahuje k dodatečným nákladům souvisejícím s velikostí objednávky týkající se dopravy, manipulace a dalších služeb. Rostoucí náklady hradí Avanti Ceramics s.r.o..

3.     Placení

3.1. Přijímáme všechny formy plateb, které jsou uvedeny na stránkách  www.merchband.cz včetně převodu na účet, PayPalu a platby platebními kartami. Vyhrazujeme si ovšem možnost pro konkrétní objednávku určitou formu platby vyloučit a požádat vás o užití jiného platebního nástroje. Platby přijmeme pouze z účtů, které jsou registrovány v Evropské unii. Všechny případné poplatky za platbu platebním nástrojem, který si zvolíte, hradíte sami a nejsou součástí ceny objednávky.
3.2. Jestliže platíte za objednávku platební kartou, strhnou se prostředky z účtu bezprostředně po zadání a odeslání objednávky.
3.3. Všechna komunikace včetně faktur, upomínek a dalších dokumentů je zasílána výlučně elektronicky.

4.     Vrácení zboží ze zákona

4.1. Jestliže si zakoupíte zboží na www.www.merchband.cz.cz, máte za zákona právo toto zboží vrátit: Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu. Lhůta 14 dní běží ode dne, kdy jste vy, nebo vámi určená osoba (nikoliv přepravce), obdrželi poslední položku objednaného zboží. Abyste využili vašeho práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní, je potřeba nás o této skutečnosti informovat (e-mail: management@post-it.cz) jasným prohlášením, že tohoto práva využíváte např. Příslušné kontaktní informace najdete také na stránce s detaily každého produktu. Klikněte na název organizace partnera a v zobrazeném vyskakovacím okně srolujte dolů k informacím o odstoupení od smlouvy. Dopisem, faxem či emailem. Můžete také využít níže uvedený formulář na odstoupení od smlouvy, ovšem jeho využití není nutné. Rovněž můžete využít online formulář pro odstoupení od smlouvy na našich internetových stránkách, v tom případě vám bez zbytečného odkladu na email zašleme potvrzení, že jsme vaše odstoupení od smlouvy zaevidovali (například e-mailem). Stále ovšem musíte toto právo uplatnit nejpozději ve lhůtě 14 dní pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.   Mějte na paměti, že práva odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu nemůžete využít pro zboží, které je po obdržení rozbaleno, a které ze své povahy, zejména z hygienických důvodů nebo protože bylo vyrobeno na zakázku či speciálně upraveno, není možné vrátit.      

 

 

Důsledky odstoupení od smlouvy:          

Jestliže odstoupíte od smlouvy výše uvedeným postupem, vrátíme vám částku, kterou jste za zboží zaplatili včetně prostředků, které jste zaplatili za dopravu zboží zpět k nám (ovšem proplatíme pouze nejlevnější druh námi nabízené dopravy). Prostředky vám zašleme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne kdy jsme od vás obdrželi prohlášení o odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky zašleme stejnou formou, jakou jste za vaši původní objednávku zaplatili, jestliže si s vámi výslovně nedojednáme jiný druh úhrady. Za odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu nejsou účtovány žádné poplatky, vyhrazujeme si však právo vám tyto peněžní prostředky nezaslat, dokud buď neobdržíme vrácené zboží, nebo nám nepředložíte doklad o předání zboží přepravci. Po odstoupení od smlouvy jste povinni nám toto vrácené zboží vrátit nebo zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy. Výše uvedenou povinnost také splníte, pokud zboží odešlete před uplynutím výše zmíněné 14 denní lhůty. Co se týče nákladů na poštovné či dopravu, předpokládáme, že budete odesílat vrácené zboží ze stejné adresy, jakou byla adresa, kterou jste uvedli při objednávce, jestliže však budete odesílat vrácené zboží z jiné země, neproplatíme vám náklady na dopravu. Odpovídáte pouze za takové snížení hodnoty vráceného zboží, které vniklo v důsledku nesprávného nakládání s tímto zbožím tedy jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.      

Formulář na odstoupení od smlouvy:      

Avanti Ceramics s.r.o. 

Chlumova 222/26 

Praha 3 

PSČ: 130 00

IČ: 27875351

DIČ: CZ27875351

 

Já/my(*) Vám tímto oznamujeme, že já/my (*) odstupujeme od mé/naší (*) smlouvy o koupi zboží ohledně následujícího zboží/služeb (*)
- Objednáno dne (*)/doručeno dne (*)
- Jméno spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Datum
(*)  Nevyhovující smažte.

7.1.      Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174.
7.2.      Naší povinností je dodat vám zboží, které nemá vady, tedy:
-         zboží má vlastnosti, na kterých jsme se dohodli při uzavření smlouvy, nebo odpovídá našemu popisu, včetně popisu v reklamních materiálech, nebo vypadá tak, jak lze očekávat s ohledem na daný typ zboží,
-         zboží je vhodné pro takové užívání, pro které je prodáváno, nebo pro užívání obvyklé pro daný typ zboží,
-         zboží splňuje právní požadavky, které se na jeho vlastnosti vztahují,
-         zboží je v požadované jakosti a velikosti, a
-         jestliže jakost či design byly určeny na základě vzorku či vzoru, pak zboží musí mít být alespoň stejně kvalitní jako vzorek či vzor.
7.3.      Jestliže zboží neodpovídá výše uvedeným vlastnostem, můžete požadovat dodání zboží, které není vadné, to však platí pouze, pokud by to s ohledem na povahu vady nebylo nepřiměřené. Jestliže nelze zboží řádně využívat, protože zakoupené zboží vykazuje opakovanou vadu, nebo více vad nezávislých na sobě, máte nárok na výměnu za nové zboží. V tomto případě máte rovněž možnost odstoupit od smlouvy.
7.4.      Jestliže neodstoupíte od smlouvy, nepožadujete nové zboží nebo opravu vadného zboží, můžete žádat o přiměřenou slevu z ceny zboží.
7.5.      Uplatnit právo z vadného plnění můžete pouze s ohledem na vady, které se projevily v době do 24 měsíců od převzetí zboží. Jestliže se vada projevila do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku jeho převzetí.
7.6.      Uplatnit práva z vadného plnění není možné, jestliže jste věděli o vadě před převzetím zboží nebo byla-li vada způsobena vámi a vaším nesprávným užíváním.

8.  Další informace

8.1. Kliknutím na „Koupit“ souhlasíte, že s námi uzavřete kupní smlouvu distančním způsobem. Všechny náklady spojené s provozem komunikačního nástroje (např. poplatky za připojení k internetu, telefonní poplatky atd.) při procesu uzavírání smlouvy si každá strana hradí sama.
8.2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tyto VOP. Smlouvy, které byly uzavřeny za jiného znění všeobecných obchodních podmínek, se však budou řídit podmínkami platnými v době, kdy smlouva byla uzavřena.
8.3. Nabídky zveřejněné na www.merchband.cz smějí využívat pouze osoby, které dosáhly věku nejméně 18 let.
8.4. Každý zákazník je oprávněn vést si u www.merchband.cz současně pouze jeden zákaznický účet. Vyhrazujeme si právo mazání opakovaných registrací.
8.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky neplatí pro podnikatele.
8.6. V případě jakéhokoliv sporu, který jsme společně nedokázali vyřešit napřímo, máte možnost využít mimosoudní řešení sporu. V tom případě se obraťte na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a postupujte dle pokynů uvedených na stránkách; na stejném místě můžete i další informace o ADR. Můžete rovněž podat stížnost k evropské Online platformě pro řešení sporů (www.ec.europa.eu/odr).

S pozdravem,
Kapela POST-IT

Obchodní podmínky byly vydány dne: 10.3.2023

www.merchband.cz